Νομοθεσία - Άλλες παράνομες δραστηριότητες

 Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στην Ελλάδα ήταν το ότι με το Ν. 3666/2008 προστέθηκε το έγκλημα της διακίνησης παιδικής πορνογραφίας στις περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α’ του Ν. 2225/1994). Με βάση αυτή τη ρύθμιση πλέον η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, να βρει στοιχεία και εν τέλει να συλλάβει τους διαπράττοντες τα εγκλήματα. Σε αυτήν ακριβώς τη νέα διάταξη οφείλεται και η πληθώρα των υποθέσεων διακίνησης παιδικής πορνογραφίας που έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

 Άλλα διαδικτυακά εγκλήματα

Εκτός από τα εγκλήματα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, η SafeLine αποσκοπεί και στην αντιμετώπιση άλλων ειδών εγκλημάτων, σπουδαιότερα από τα οποία είναι η διακίνηση βίαιου και ρατσιστικού περιεχομένου, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, η οικονομική απάτη, η εξύβριση και η συκοφαντική δυσφήμιση, η προτροπή σε αυτοκτονία, κά. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει ιδιαίτερα η συνεργασία με τις Μονάδες Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αθήνας και Θεσσαλονίκης, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Οικονομική απάτη μέσω διαδικτύου

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιότητα του διαδικτύου αποτελούν ολοένα και περισσότερο πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη νέων μορφών εγκλήματος. Η συνειδητοποίηση ότι η αυξανόμενη εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο απαιτεί διακρατική συνεργασία για την αντιμετώπισή της, οδήγησε στην υπογραφή της Σύμβασης της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο. Η εν λόγω Σύμβαση υπεγράφη από τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και από κράτη μη μέλη του οργανισμού, ενώ στη χώρα μας κυρώθηκε με το νόμο 4411/2016.

Η οικονομική απάτη μέσω διαδικτύου λαμβάνει χώρα κυρίως με τη μορφή διαδικτυακών αγορών. Στην εθνική μας νομοθεσία δεν υπάρχει νόμος που να τυποποιεί εγκλήματα τελούμενα αποκλειστικά στο χώρο του Διαδικτύου. Ωστόσο, ο νόμος 1805/88  έχει προσθέσει στον Ποινικό Κώδικα διατάξεις για εγκλήματα τα οποία διαπράττονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως το έγκλημα της απάτης με υπολογιστή (386Α Ποινικός Κώδικας). Στις περιπτώσεις λοιπόν που τα εγκλήματα αυτά διαπράττονται στο Διαδίκτυο  εφαρμογή έχουν και πάλι οι νόμοι αυτοί.

 

Άρθρο 386Α : Απάτη με υπολογιστή

Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλο παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία υπολογιστή είτε με μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος είτε με επέμβαση κατά την εφαρμογή του είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές του προηγούμενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν τα πρόσωπα που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύψους της ζημιάς είναι αδιάφορο αν παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

 

Βίαιο και Ρατσιστικό περιεχόμενο

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία συναντώνται στον κόσμο του διαδικτύου συχνά μέσω της δημοσίευσης απόψεων ή στοιχείων που αποσκοπούν να μειώσουν ή να προτρέψουν σε διακρίσεις ή  βία εναντίον προσώπων που προσδιορίζονται με βάση κάποια χαρακτηριστικά, όπως η φυλή, το χρώμα και η θρησκεία.

Στην Ελλάδα η  καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου επιδιώκεται μέσω του αντιρατσιστικού νόμου 4285/14 . Ο νόμος αυτός επιφέρει τροποποιήσεις στο νόμο 927/1979 και προσαρμογή στην απόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου.

Με το νόμο 4285/2014 εισάγεται το άρθρο 81Α  στον Ποινικό Κώδικα  το οποίο τυποποιεί το ρατσιστικό έγκλημα.  Συγκεκριμένα το άρθρο αυτό  προβλέπει βαρύτερες ποινές για τις εγκληματικές  πράξεις που τελούνται  «από μίσος λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της αναπηρίας κατά του παθόντος» .

 

Προστασία του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Το απαραβίαστο του απορρήτου των επικοινωνιών προστατεύεται στο άρθρο 19  του Συντάγματος. Παρ’όλα αυτά η επικοινωνία μας με τους χρήστες του διαδικτύου τίθεται σε κίνδυνο όταν κάποιος παραβιάζει τους κωδικούς πρόσβασης που διατηρούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Στην ελληνική έννομη τάξη έχουν θεσπιστεί πολλοί νόμοι που αφορούν στο απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ο νόμος  3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο νόμος 3431/2016 που αφορά μεταξύ άλλων στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και ο νόμος 2225/1994 περί προστασίας της ελευθερίας της ανταπόκρισης.

Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών επιτρέπεται μονάχα για την διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Τα εγκλήματα αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο α’ του Ν. 2225/1994.

 

Εξύβριση και Συκοφαντική Δυσφήμιση

Η εξύβριση και η Συκοφαντική δυσφήμιση τυποποιούνται ως εγκλήματα του ποινικού κώδικα στα άρθρα 361 και 363 αντίστοιχα. Οι δύο αυτές διατάξεις προστατεύουν το έννομο αγαθό της τιμής, ενώ με βάση το άρθρο 368 του Ποινικού Κώδικα ποινική δίωξη για τα εγκλήματα αυτά ασκείται μονάχα κατόπιν έγκλησης του παθόντος

 

SafeLine Android App

follow us