w
w
w
.
s
a
f
e
l
i
n
e
.
g
r
5
η Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου
Σε αυτή την περίπτωση ο ενήλικος μέσω του διαδικτύου, συνήθως
μέσω των chat rooms αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν έχει
συμπληρώσει τα 15 έτη και με χειρονομίες ή ασελγείς προτάσεις
προσβάλλει τη γενετήσια αξιοπρέπεια του ανηλίκου.
η Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους (Grooming)
Σε αυτή την περίπτωση ο ενήλικος προσποιείται τον ανήλικο και
προσπαθεί να προσεγγίσει τον ανήλικο χρήστη προκειμένου να
τον συναντήσει στον πραγματικό κόσμο με σκοπό να τον απο-
πλανήσει σεξουαλικά.
η Προτροπή σε αυτοκτονία
Συχνό φαινόμενο κατά το οποίο κάποιος χρήστης του διαδικτύου
προσπαθεί να πείσει τον απέναντι συνομιλητή του να βάλει τέλος
στη ζωή του, συχνά υποδεικνύοντάς του και τρόπους με τους
οποίους θα το επιτύχει.
η Εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση
Πρόκειται για τη διάδοση στοιχείων μέσω διαδικτύου που σαν
σκοπό έχουν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη κάποιου συγ-
κεκριμένου ατόμου και να τον μειώσουν σαν άνθρωπο.
ο Ρατσισμός/ξενοφοβία
Ρατσισμό στο διαδίκτυο συχνά συναντάμε μέσα από τη δημοσί-
ευση σχολίων και στοιχείων τα οποία αποσκοπούν να μειώσουν
και να υποτιμήσουν μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων είτε
φυλετικά, είτε εθνικά είτε κοινωνικά.Ο ρατσισμός συνδέεται συχνά
με την ξενοφοβία καθώς η φοβία απέναντι στους «ξένους» εκ-
φράζεται με ρατσιστικό τρόπο.
η Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων
Η παραβίαση προσωπικών δεδομένων συχνά συναντάται μέσω
της δημοσίευσης στοιχείων που στοχοποιούν κάποιο συγκεκρι-
μένο άτομο χωρίς προηγουμένως αυτό να έχει δώσει τη συγκα-
τάθεσή του. Τέτοια στοιχεία που παράνομα δημοσιεύονται είναι
το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, οι φωτογραφίες
και τα βίντεο από ιδιωτικές στιγμές, η φυλετική ή εθνική ταυτό-
τητα, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πε-
ποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, η
κατάσταση της υγείας, στοιχεία της ερωτική ζωής και ο,τιδήποτε
άλλο αφορά το άτομο καθαρά και όχι τον περίγυρό του.
η Παραβίαση του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών λαμβάνει χώρα κυ-
ρίως μέσω της υποκλοπής κωδικών πρόσβασης είτε του ηλεκτρο-
νικού μας ταχυδρομείου είτε κάποιων προφίλ που διατηρούμε σε
κάποιες ιστοσελίδες. Αυτή η παραβίαση θέτει αμέσως σε κίνδυνο
την επικοινωνία μας με τους υπολοίπους χρήστες. Η όποια επικοι-
νωνία μας με τους υπολοίπους χρήστες δικαιούμαστε να είναι
απόρρητη και εμπιστευτική αλλά με την παραβίαση κωδικών πρό-
σβασης κάτι τέτοιο καθίσταται ανέφικτο και συνιστά την παρα-
βίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
η Οικονομική απάτη
Η οικονομική απάτη πραγματοποιείται κυρίως μέσω των διαδικτυα-
κών αγορών. Συχνά πραγματοποιούμε αγοραπωλησίες μέσω διαδι-
κτύου με εταιρείες ανύπαρκτες οι οποίες ουδέποτε μας
αποστέλλουν το προϊόν που αγοράσαμε ενώ έχουν ήδη δεσμεύσει
το χρηματικό τίμημα από την πιστωτική μας κάρτα. Επίσης, συχνά
πέφτουμε θύματα επιτήδειων οι οποίοι μας αποστέλλουν ηλεκτρο-
νικά μηνύματα πως τάχα έχουμε κερδίσει κάποιο χρηματικό ποσό
ενώ στην πραγματικότητα αποσκοπούν στο να αποσπάσουν πολ-
λές προσωπικές πληροφορίες αλλά και σημαντικά χρηματικά ποσά.
1,2 4,5,6,7