w
w
w
.
s
a
f
e
l
i
n
e
.
g
r
7
η Παραβίαση Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας έχουμε όταν παράνομα και
αθέμιτα εκμεταλλευόμαστε το πνευματικό έργο κάποιων δημιουρ-
γών παραβιάζοντας έτσι το περιουσιακό και το ηθικό τους δι-
καίωμα στο να προστατεύουν το έργο τους. Εν ολίγοις, όταν
προσπαθούμε να καρπωθούμε το πνευματικό έργο των δημιουρ-
γών χωρίς να το έχουμε αποκτήσει νόμιμα προηγουμένως, τότε
διαπράττουμε το αδίκημα της παραβίασης της πνευματικής ιδιο-
κτησίας του δημιουργού. Το παράνομο κατέβασμα ταινιών και τρα-
γουδιών είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα παραβίασης
πνευματικής ιδιοκτησίας.
η Αποστολή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Spam)
Καθημερινά λαμβάνουμε μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρο-
μείο από αγνώστους αποστολείς τα οποία ουδέποτε ζητήσαμε να
λαμβάνουμε. Τα μηνύματα αυτά ανήκουν στην κατηγορία της μη
ζητηθείσας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και η αποστολή τους απο-
τελεί ποινικό αδίκημα.
Υποβολή καταγγελιών
Για την υποβολή μιας καταγγελίας σχετικά με περιεχόμενο που συναντάτε
στο Διαδίκτυο και το οποίο θεωρείτε παράνομο, μπορείτε να επιλέξετε
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελίας της
ιστοσελίδας μας στο
Στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Στέλνοντας SMS, γράφοντας “safeline”, αφήνοντας κενό, το μήνυμά σας
και αποστολή στο 54260.
Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της
SafeLine
από συσκευέςAndroid.
Ανωνυμία
Όταν ένας χρήστης υποβάλει μια καταγγελία στη
SafeLine
, ο καταγγέλλων
διατηρεί την ανωνυμία του, εάν το επιθυμεί. Η διεύθυνση ΙΡ (Internet Pro-
tocol) του υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την καταγγελία δεν κατα-
γράφεται από το σύστημα της
SafeLine
και αν κάποιος χρήστης θελήσει
να δώσει τα στοιχεία του, αυτά είναι απολύτως απόρρητα και χρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή του σχετικά με την εξέλιξη της
καταγγελίας του. Η διασφάλιση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντα λει-
τουργεί ενθαρρυντικά απέναντι σε τυχόν δισταγμούς για την υποβολή κα-
ταγγελίας.
Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελίας
1,2,3 5,6,7