w
w
w
.
s
a
f
e
l
i
n
e
.
g
r
9
Επεξεργασία καταγγελιών
Από τη στιγμή λήψης μιας καταγγελίας, υπάρχει μία συγκεκριμένη και προ-
καθορισμένη διαδικασία που ακολουθείται από τη
SafeLine
, όπως περι-
γράφεται παρακάτω:
SafeLine και INHOPE
Ο INHOPE
(
) είναι ο Σύνδεσμος Ανοικτών Γραμμών Δια-
δικτύου παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1999 υπό το Πρόγραμμα
EC Safer In-
ternet Action Plan
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αντιπροσωπεύει όλες τις
Ανοικτές ΓραμμέςΔιαδικτύου σε όλο τον κόσμο και υποστηρίζει το σκοπό
τους να ανταποκρίνονται σε καταγγελίες παράνομου περιεχομένου στο
Διαδίκτυο με στόχο την ασφαλή πλοήγηση στοΔιαδίκτυο. Συνολικά, υπάρ-
χουν μέλη του Συνδέσμου σε 44 χώρες ανά τον κόσμο.
Αποστολή του INHOPE είναι να υποστηρίζει και να ενισχύει τις Ανοιχτές
Γραμμές σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας γρήγορη λήψη αποφάσεων
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις καταγγελίες παράνομου
περιεχομένου, έτσι ώστε το Διαδίκτυο να καταστεί όσο πιο ασφαλές
γίνεται.
Για την επίτευξη αυτής της αποστολής του, ο INHOPE έχει πέντε
συγκεκριμένους στόχους:
1. Τη δημιουργία πολιτικών και προτύπων βέλτιστης πρακτικής για τις
Γραμμές αυτές και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών μέσα
Η
SafeLine
δέχεται την καταγγελία
και προσπαθεί να εξακριβώσει εάν
το περιεχόμενό της είναι όντως πα-
ράνομο.
Εάν η χώρα προέλευσης
του παράνομου περιεχομέ-
νου είναι η Ελλάδα, η
SafeLine
ενημερώνει την
Ελληνική Αστυνομία.
Η Ελληνική Αστυνομία προχωράει σε
ενέργειες εντοπισμού των δραστών.
Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει την
Interpol.
Εάντοπεριεχόμενοπροέρχεται
εκτόςελληνικώνγεωγραφικών
συνόρων,ενημερώνεταιηαντί-
στοιχη Ανοιχτή Γραμμή της
χώρας προέλευσης μέσω της
κοινής βάσης δεδομένων του
INHOPE
Η
SafeLine
δεν εντοπίζει το παρά-
νομο υλικό της καταγγελίας και
απορρίπτεται.
Εάν δεν υπάρχει αντί-
στοιχη Ανοιχτή Γραμμή στη
χώρα προέλευσης, ενη-
μερώνεται η Ελληνική
Αστυνομία.
Ο χρήστης εντοπίζει παράνομο πε-
ριεχόμενο στο Διαδίκτυο και υποβάλ-
λει την καταγγελία του στη
SafeLine
.
Η
SafeLine
επαληθεύει το παράνομο
περιεχόμενο της καταγγελίας και εν-
τοπίζει τη χώρα προέλευσης.
1,2,3,4 6,7