w
w
w
.
s
a
f
e
l
i
n
e
.
g
r
11
από την καλλιέργεια καλών σχέσεων εργασίας και εμπιστοσύνης.
2. Την εξασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των
καταγγελιών σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσοντας συνεκτικούς και απο-
τελεσματικούς μηχανισμούς για την ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των
Γραμμών σε διεθνές επίπεδο και την εξασφάλιση μιας συντονισμένης
προσέγγισης για την λήψη τους.
3. Την επέκταση του δικτύου, με περισσότερα μέλη σε όλο τον κόσμο
και την υποστήριξη νέων ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας, παρέχοντάς
τους συμβουλές και εκπαίδευση ώστε να εκπληρώνονται τα πρότυπα
βέλτιστης πρακτικής.
4. Την προώθηση καλύτερης κατανόησης των εργασιών των Ανοικτών
Γραμμών για την χάραξη πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβα-
νομένης της συνεργασίας με την κεντρική κυβέρνηση κάθε κράτους,
τους νομικούς και άλλους φορείς, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης
συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο.
5. Την αφύπνιση του κοινού και την ενημέρωσή του, καθιστώντας τον
INHOPE ως την ένωση - σταθμό για καταγγελίες παράνομου
περιεχομένου από όλο τον κόσμο.
*
* Πηγή:
(μετάφραση από τα Αγγλικά)
Η SafeLine υλοποιείται από τους οργανισμούς:
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ)
Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το
Περιεχόμενο του Internet
Yποστηρίζεται από το Safer Internet Programme της Ευρωπαίκής Ένωσης.
1,2,3,4,5 7