Η διαθεσιμότητα και η διάδοση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο παραμένει μείζον πρόβλημα από την άποψη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στην ΕΕ. Ειδικότερα, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού διαδικτυακού περιεχομένου, παράνομης ρητορικής μίσους, υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή παράνομων εμπορικών πρακτικών, καθώς και σχετικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την πώληση παράνομων ναρκωτικών, προϊόντων παραποίησης/απομίμησης ή άλλων παράνομων προϊόντων.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες σχετικά με τις ευθύνες των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών όσον αφορά το παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο και, την 1η Μαρτίου 2018, σύσταση σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου.

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει αρχική εκτίμηση επιπτώσεων και συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων και την κλίμακα του προβλήματος. Η Επιτροπή θα εξετάσει, μέχρι τα τέλη του 2018, την πιθανή λήψη περαιτέρω μέτρων για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου.

Η διαβούλευση  ξεκίνησε στις 30 Απριλίου και θα διαρκέσει ώς τις 25 Ιουνίου. Όλες οι απαντήσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα δημοσιευθούν, εκτός εάν έχει ζητηθεί ρητά η μη δημοσίευσή τους στην ενότητα γενικών πληροφοριών του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στο ευρύ κοινό, στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας και σε οργανώσεις που εκπροσωπούν τις εν λόγω υπηρεσίες, στις αρμόδιες αρχές, σε όργανα επιβολής του νόμου, σε εθνικές κυβερνήσεις, στην κοινωνία των πολιτών, σε Πανεπιστήμια και άλλες οργανώσεις. Έχει δύο στόχους. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου είναι ειδικά προσαρμοσμένο σε κάθε επιμέρους κατηγορία συμμετεχόντων και έχει ως στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τις ισχύουσες πρακτικές, τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και τις πολιτικές των οργανώσεων για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχόμενου, συμπεριλαμβανομένων των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Το δεύτερο μέρος της έρευνας αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις αντιλήψεις, τις γνώμες και τις προτιμήσεις όλων των συμμετεχόντων όσον αφορά πιθανές εναλλακτικές επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Για τις απαντήσεις σας χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/illegal_content_online. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και μπορείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε από αυτές.

Οι απαντήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να συνεχίσετε αργότερα.

Τα ερωτηματολόγια που θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε χαρτί δεν θα εξεταστούν, με εξαίρεση εκείνα που θα αποσταλούν από άτομα με προβλήματα όρασης ή από τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους.

Προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές προσβασιμότητας διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG).

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, και να υποβάλετε την απάντησή σας σε Word, PDF ή ODF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ίδια διεύθυνση.