Νομικό πλαίσιο

Η προστασία κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο είναι δικαίωμα

Η προστασία κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο είναι δικαίωμα

Η ελευθερία της έκφρασης, της πληροφόρησης, της επικοινωνίας αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης της προσωπικότητας καθώς επίσης και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, είναι από τα σημαντικότερα δικαιώματα των πολιτών και τα οποία κατοχυρώνονται ευθέως από το Σύνταγμα στο άρθρο 5Α και 9Α αντίστοιχα.

Τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα δεν παύουν να ισχύουν κατά την πλοήγησή μας στον κυβερνοχώρο ο οποίος δεν είναι τίποτα διαφορετικό παρά ένας εικονικός κόσμος όπου όλοι οι χρήστες θα ήθελαν να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Από το 2008 και έπειτα έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου. Η ευαισθητοποίηση και η ανάγκη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων ήταν τόσο επιτακτική που οδήγησε στη σύναψη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης η οποία κυρώθηκε και εφαρμόστηκε από το Ελληνικό Κράτος με το Ν. 3727/2008. Ακολούθησε η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/93/ΕΕ, με την οποία τα Κράτη Μέλη δεσμεύτηκαν για πρώτη φορά να προστατεύσουν τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Η εν λόγω Οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4267/2014.

Μέτρα και ρυθμίσεις του νομοθέτη

Για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών εγκλημάτων σημαντική είναι η εξακρίβωση του πεδίου εφαρμογής των ελληνικών ποινικών νόμων. Την απάντηση μας δίνει ο ίδιος ο νομοθέτης στο άρθρο 5 του Π. Κ., όπου ρητά ορίζεται ότι: οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς καθώς και για πράξη που χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό, αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέστηκε (άρθρο 6 ΠΚ). Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 7 του Ποινικού Κώδικα, οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και κατά αλλοδαπού για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή και χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα, αν η πράξη αυτή στρέφεται εναντίον Έλληνα πολίτη και είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε.

Στην περίπτωση των εγκλημάτων που τελούνται στο Ίντερνετ, ως τόπος τέλεσης του εγκλήματος μπορεί να θεωρηθεί είτε ο τόπος από όπου η ηλεκτρονική σελίδα μπορεί να αναγνωσθεί, που αυτό στην πράξη σημαίνει κάθε χώρα στην οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ, είτε ο τόπος όπου φιλοξενείται από τον παροχέα πρόσβασης στο Ίντερνετ η συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου Ποινικού Κώδικα, αξιόποινη πράξη που τελείται μέσω διαδικτύου και στρέφεται κατά ημεδαπού, διώκεται σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 6 και 7. Ωστόσο, για βαριές μορφές κατάχρησης του διαδικτύου, όπως για αδικήματα παιδικής πορνογραφίας, οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως του τόπου τελέσεως.

Στην περίπτωση υποθέσεων παιδικής πορνογραφίας που παρουσιάζουν στοιχείο αλλοδαπότητας και δεν είναι δυνατή η άμεση επέμβαση των ελληνικών διωκτικών αρχών, αυτές θα αντιμετωπίζονται κυρίως με τη συνεργασία της SafeLine και των αντίστοιχων Hotlines του εξωτερικού. Όπου κρίνεται αναγκαία, υπάρχει η αμέριστη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών διωκτικών αρχών και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και διεθνών, όπως της Europol και της Interpol για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων στο Ίντερνετ.

Θέλετε να κάνετε μία καταγγελία;

Προχωρήστε στην υποβολή μιας καταγγελίας σχετικά με περιεχόμενο που συναντάτε στο Διαδίκτυο και το οποίο θεωρείτε παράνομο.

ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ