Παρενόχληση ανηλίκου

Τι ισχύει

Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Άρθρο 337 παρ. 3 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3727/2008 και όπως πλέον ισχύει με το νέο Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το Ν. 4619/2019.

Παρ. 3 Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Το άρθρο 348Β κατόπιν αντικατάστασής του από το άρθρο 9 του Ν. 4267/2014 που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/93/ΕΕ και από το άρθρο 2 του νόμου 4411/2016 και όπως αυτό ισχύει κατόπιν κύρωσης του νέου Ποινικού Κώδικα με το Ν. 4619/2019, έχει ως εξής :

Όποιος με πρόθεση, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των αδικημάτων των άρθρων 339 παρ. 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε μία τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Θέλετε να κάνετε μία καταγγελία;

Προχωρήστε στην υποβολή μιας καταγγελίας σχετικά με περιεχόμενο που συναντάτε στο Διαδίκτυο και το οποίο θεωρείτε παράνομο.

ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ