Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα και διάδοση παράνομου υλικού και περιεχομένου που ενθαρρύνει τη βία και το μίσος διαδικτυακά αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ. Ως πρώτο βήμα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου ηλεκτρονικού περιεχομένου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης με την οποία καλεί τις διαδικτυακές πλατφόρμες να ασκούν μεγαλύτερη ευθύνη στη διακυβέρνηση του περιεχομένου προτείνοντας τη δημιουργία  κοινών εργαλείων  για την ταχεία ανίχνευση, αφαίρεση και αποτροπή της επανεμφάνισης τέτοιου περιεχομένου.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ:

Η ανακοίνωση καλεί τις πλατφόρμες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την κατάργηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και προτείνει ορισμένα πρακτικά μέτρα για την ταχύτερη ανίχνευση και απομάκρυνση παράνομου ηλεκτρονικού περιεχομένου:

Δημιουργία μηχανισμών με εύκολη πρόσβαση, οι οποίοι θα επιτρέπουν στους χρήστες να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο και να επενδύουν σε τεχνολογίες αυτόματης ανίχνευσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της επανεμφάνισης παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων ·

Παροχή προνομιακών σχέσεων με αξιόπιστους ελεγκτές, δηλαδή εξειδικευμένες οντότητες με ειδική πείρα στον εντοπισμό παράνομου περιεχομένου και εξειδικευμένες δομές για την ανίχνευση και τον εντοπισμό τέτοιου περιεχομένου στο διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα επαρκή πρότυπα όσον αφορά την κατάρτιση και τη διασφάλιση της ποιότητας .

Μέτρα για την ανίχνευση και την προληπτική αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου και την ενίσχυση της συνεργασίας και της χρήσης τεχνολογιών αυτόματης ανίχνευσης.

Μέτρα κατά των επαναλαμβανόμενων παραβατών.

Ενεργοποίηση αυτόματων τεχνολογιών για την αποτροπή της επανεμφάνισης παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες μπορούν να εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα χωρίς να φοβούνται να χάσουν την απαλλαγή από την ευθύνη βάσει της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ:

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην ψηφιακή οικονομία. Παρείχαν άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε πληροφορίες και ανταλλαγές καθώς και νέες ευκαιρίες στην αγορά, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Με την αύξηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατικής προπαγάνδας και της ξενοφοβικής και ρατσιστικής ομιλίας που υποκινεί τη βία και το μίσος, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες απέκτησαν αυξανόμενη κοινωνική ευθύνη όσον αφορά την προστασία των χρηστών και της κοινωνίας γενικότερα και την πρόληψη των εγκληματιών από την εκμετάλλευση του διαδικτυακού χώρου.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει την εθελοντική δράση της βιομηχανίας για την κατάργηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο μέσω πρωτοβουλιών όπως ο κώδικας δεοντολογίας σχετικά με την παράνομη έκφραση μίσους στο Διαδίκτυο και το Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο. Ωστόσο, η σημαντική διάδοση του παράνομου περιεχομένου που μπορεί να μεταφορτωθεί και, κατά συνέπεια, η πρόσβαση στο διαδίκτυο δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες που απαιτούν ισχυρές και αποτελεσματικές απαντήσεις.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρουσιάζει μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών και αρχών για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την ενίσχυση της καταπολέμησης του παράνομου ηλεκτρονικού περιεχομένου σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2017, που επαναλαμβάνονται από τους ηγέτες των G7 και G20, τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν ένα πρώτο στοιχείο της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Juncker. Τα μέτρα εντάσσονται επίσης στη στρατηγική ψηφιακής ενιαίας αγοράς και υλοποιούν τις ενέργειες που ανακοινώθηκαν στην ανακοίνωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μαΐου 2017.

ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ;

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις, η κατάργηση του παράνομου λόγου μίσους έχει αυξηθεί από 28% σε 59%. Ενώ παρατηρήθηκαν κάποιες βελτιώσεις στην ταχύτητα απομάκρυνσης, το 28% έλαβε χώρα μετά από μια εβδομάδα. Η Επιτροπή συμφώνησε σε έναν ειδικό Κώδικα Δεοντολογίας με σημαντικές διαδικτυακές πλατφόρμες. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε αυτές τις πλατφόρμες. Στο πλαίσιο του Φόρουμ Διαδικτύου της ΕΕ για την αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου, περίπου 80-90% του περιεχομένου που έχει επισημάνει η Europol έχει αφαιρεθεί εν τη γενέσει του. Στο πλαίσιο του υλικού για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, το σύστημα ανοικτών γραμμών INHOPE ανέφερε ήδη αποτελεσματικότητα απομάκρυνσης 91% εντός 72 ωρών το 2015 , με 1 από τα 3 είδη περιεχομένου να καταργούνται εντός 24 ωρών. Αυτό δείχνει ότι μια μη κανονιστική προσέγγιση μπορεί να έχει κάποια αποτελέσματα, ιδίως όταν συνοδεύεται από μέτρα για να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ;

Επί του παρόντος, στην ΕΕ δεν υπάρχει εναρμονισμένη και συνεκτική προσέγγιση για την απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου. Ωστόσο, μια πιο ευθυγραμμισμένη προσέγγιση θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου. Θα ωφελήσει επίσης την ανάπτυξη της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης με ένα πλήθος κανόνων για διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχομένων.

Συνεπώς, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και αρχών για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ανταποκριθούν στην ευθύνη τους όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου που φιλοξενούν. Στοχεύει επίσης στην ενσωμάτωση ορθών διαδικαστικών πρακτικών σε διάφορες μορφές παράνομου περιεχομένου, στην προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των πλατφορμών και των αρμόδιων αρχών. Ως εκ τούτου, περιγράφει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, συνδυάζοντας την ανάγκη για γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου και πρόληψη και δίωξη εγκλημάτων με τη διαφύλαξη του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμπληρώσουν και θα ενισχύσουν τους τρέχοντες τομεακούς διαλόγους.

Χρήσιμα LINK:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3493_en.htm

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/tackling-illegal-content-online