Ως μέρος του Διεθνούς Συνδέσμου Ανοικτών Γραμμών για το Παράνομο Περιεχόμενο του Διαδικτύου, τα μέλη του INHOPE διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας στο κοινό έναν τρόπο αναφοράς ύποπτου υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM) και αφαιρώντας γρήγορα παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο από το διαδίκτυο. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ο INHOPE έχει υποστηρίξει τη δημιουργία εθνικών Ανοικτών Γραμμών Καταγγελίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συνεργάζονται στενά με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου για να τις βοηθήσουν στην ταχεία αναγνώριση και προστασία των θυμάτων CSAM.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι η κάλυψη πολλών διαφορετικών νομικών δικαιοδοσιών, δεδομένου ότι οι Ανοικτές Γραμμές Καταγγελιών λειτουργούν σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την επεξεργασία του CSAM και η νομιμότητα του αναφερόμενου υλικού ποικίλλει ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο λειτουργίας. Ενώ η ΕΕ έχει προωθήσει τη δημιουργία Ανοικτών Γραμμών σε όλα τα κράτη μέλη, η λειτουργία των Ανοικτών Γραμμών καταγγελίας δε ρυθμίζεται ρητά στο δίκαιο της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι η νομική ικανότητα των Ανοικτών Γραμμών καταγγελίας εξακολουθεί να ποικίλλει στις χώρες της ΕΕ, εξαρτώμενη από τους νόμους και τις συμφωνίες που συνάπτονται με τις εθνικές αρχές. Στόχος του INHOPE είναι να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές Ανοικτές Γραμμές μέλη του μπορούν να ακολουθήσουν μια εναρμονισμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του CSAM στο διαδίκτυο. Η νομοθετική επισκόπηση των  Ανοικτών Γραμμών καταγγελίας της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με το CSAM καταδεικνύει τις τρέχουσες νομικές αποκλίσεις στις εθνικές δικαιοδοσίες. Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία και πορίσματα από τις εθνικές Ανοικτές Γραμμές της ΕΕ.

Βασικά συμπεράσματα:

  • Υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη νομιμότητα του CSAM ανάλογα με το περιεχόμενο και το πλαίσιο.
  • Υλικό CSAM σε μορφή σχεδίων ή σκίτσων θεωρείται παράνομο στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, σε έξι κράτη το υλικό αυτό που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών δεν ποινικοποιείται.
  • Υπάρχουν διαφορές στην ποινικοποίηση της γραπτής απεικόνισης του CSAM. Ενώ ένα κείμενο που περιγράφει τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι επί του παρόντος παράνομο σε δέκα κράτη μέλη της ΕΕ, δέκα άλλα κράτη (AT, BG, FI, GR, HU, PL, RO, SK, ES, SE) δεν έχουν θεσπίσει νόμους που να απαγορεύουν αυτό το είδος περιεχομένου. Σε έξι χώρες, συγκεκριμένα στην Κροατία, την Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, η νομιμότητα καθορίζεται από το γενικότερο πλαίσιο διατύπωσης.
  • Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν νομικό ορισμό του «σεξουαλικοποιημένου» (sexualized) και η  νομιμότητα  των «σεξουαλικοποιημένων» εικόνων (sexualized images) παιδιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο  στο οποίο τραβήχτηκε η εικόνα, το περιεχόμενο, και σε ορισμένες περιπτώσεις, την πρόθεση χρήσης από τον δημιουργό των εν λόγω εικόνων.
  • Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνούν ότι οι προσωπικές εικόνες παιδιών σε ιατρικό πλαίσιο (π.χ. ιατρικό εγχειρίδιο) δε θεωρούνται παράνομες.
  • Υπάρχουν νομικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την ποινικοποίηση (1) των συγκεκαλυμμένων εικόνων CSAM όταν εμφανίζονται σε μία συλλογή υλικού CSAM και (2) των συγκεκαλυμμένων εικόνων CSAM που όμως περιέχουν σχόλια ή λεζάντες σεξουαλικής φύσης.
  • Έξι κράτη μέλη της ΕΕ (HR, CY, HU, NL, SK, SE) ποινικοποιούν τις συγκεκαλυμμένες εικόνες CSAM όταν εμφανίζονται σε μια συλλογή εικόνων που περιέχουν CSAM. Οι συγκεκαλυμμένες  εικόνες CSAM που περιέχουν σεξουαλικά σχόλια ή λεζάντες ποινικοποιούνται σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ και δεν είναι παράνομες σε εννέα.

Αν θέλουμε να εξορθολογήσουμε και να επιταχύνουμε την προσέγγισή μας για την αντιμετώπιση του CSAM στο διαδίκτυο, πρέπει να στοχεύσουμε σε εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος είναι όλες οι Ανοικτές Γραμμές καταγγελιών, μέλη του INHOPE εντός της ΕΕ να μπορούν να λειτουργούν με την ίδια νομική ικανότητα.

Δείτε ολόκληρη τη νομοθετική επισκόπηση εδώ.