Περισσότερες από 259.000 εικόνες και βίντεο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 από το δίκτυο ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών καταγγελιών του Ευρωπαϊκού οργανισμού  INHOPE. Ο αριθμός αυτός είναι ανησυχητικός αν λάβει κανείς υπόψη και το γεγονός ότι  αντιπροσωπεύει μόνο τον αριθμό των αναφορών που αποστέλλονται στις ανοικτές γραμμές καταγγελιών  χωρίς να αποτυπώνει την πλήρη εικόνα του μεγέθους του παράνομου περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου online περιεχομένου, το INHOPE έχει αναπτύξει την ICCAM, μια ασφαλή λύση λογισμικού για τη συλλογή, την ανταλλαγή και την ταξινόμηση των αναφορών σχετικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η ICCAM χρησιμοποιείται από τις τηλεφωνικές γραμμές καταγγελιών του INHOPE σε διάφορες χώρες καθώς και από την INTERPOL.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ κοινού και ανοιχτών γραμμών καταγγελιών. Οι ανοιχτές γραμμές μπορούν να αναλάβουν δράση  μόνο μετά από μια καταγγελία. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού στα αδικήματα που έχουν σχέση με τη διαδικτυακή κακοποίηση παιδιών.

Η παιδική διαδικτυακή κακοποίηση είναι έγκλημα και απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Από κυβερνητικούς φορείς έως επιχειρήσεις, από υπηρεσίες επιβολής του νόμου έως παγκόσμιους θεσμούς, ο καθένας έχει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην εξάλειψη του. Με αποτελεσματικές συνεργασίες, οι ανοικτές γραμμές – σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου – μπορούν να καταργήσουν αυτό το παράνομο υλικό από το διαδίκτυο.

 

Το INHOPE και το δίκτυο των ανοικτών γραμμών καταγγελιών μέλος του οποίου είναι και η SafeLine συνεχίζουν την πάλη εναντίον τoυ παράνομου online περιεχομένου σε μια προσπάθεια να καταστήσουν το Διαδίκτυο ασφαλέστερο για όλους, και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες της INHOPE, ανατρέξτε στον ιστότοπο INHOPE και στην έκδοση 2017 της Ετήσιας Έκθεσης.

Πηγή: BIK bulletin edition